Niezdolność do pracy może dotknąć każdego. Wypadek czy trwały uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku choroby mogą sprawić, że nie będziemy mogli wykonywać dotychczasowej pracy albo już nigdy pracować. Świadczeniem socjalnym, którym są objęte osoby niezdolne do pracy, nosi nazwę renty. Więcej na ten temat może udzielić adwokat specjalizujący się w prawie pracy np. z Kancelarii Proniewski Przybyłka (https://ppsc.pl/), która działa w Krakowie.

Renta z tytułu niezdolności do pracy – warunki

Osoba, która straciła możliwość wykonywania pracy, aby otrzymywać rentę, musi spełnić kilka warunków:

  • zostać uznana za niezdolną do pracy przez lekarza orzecznika ZUS,
  • ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy,
  • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie. Brak jednego z nich dyskwalifikuje osobę w staraniach o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Niezdolność do pracy – częściowa i całkowita

W przypadku częściowej niezdolności do pracy istnieje możliwość podjęcia wykonywania czynności zarobkowych, które nie obciążałyby zdrowia osoby. Praca najczęściej nie jest zgodna z kwalifikacjami osoby poszkodowanej, jednak renta w pewnym stopniu rekompensuje straty finansowe. Całkowita niezdolność do pracy to sytuacja, w której osoba po wypadku lub chorobie nie jest w stanie podjąć żadnej pracy. 

Kiedy ustaje prawo do otrzymywania renty za niezdolność do pracy?

Renta przestaje być wypłacana, gdy któryś z warunków nie przestanie być spełniony. Oprócz tego dzieje się tak też gdy świadczeniobiorca wejdzie w wiek emerytalny – wtedy osoba ubezpieczona otrzymuje pieniądze w ramach emerytury. Oprócz tego warto wiedzieć, że renta ma swój termin ważności – świadczenie jest wypłacane przez pewien okres czasu. Prawo do renty wygasa również z chwilą śmierci. Renta z  tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 75% kwoty świadczenia z powodu stałej niezdolności do wykonywania czynności zarobkowych. 

Komu przysługuje renta za niezdolność do pracy